ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Hating Game (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තම ආචාර ධර්මවලට පටහැනිව වෘත්තීය සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගැනීමට අධිෂ්ඨාන කර ගනිමින්, ලුසී, ඔහු කෙරෙහි ඇය තුළ වර්ධනය වන ආකර්ෂණය නිසා සංකීර්ණ වූ එදිරිවාදිකමක් වන සීතල හා කාර්යක්ෂම සතුරෙකු වන ජෝෂුවාට එරෙහිව එක්-උදාසීන ක්‍රීඩාවක් ආරම්භ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *