ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Don’t Look Up (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

පෘථිවි ග්‍රහලෝකය විනාශ කරන වල්ගා තරුවක් ගැන මානව වර්ගයාට අනතුරු ඇඟවීම සඳහා පහත් මට්ටමේ තාරකා විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙකු යෝධ මාධ්‍ය චාරිකාවක් යා යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *