ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Yes Day (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සෑම විටම තම දරුවන්ට “නැහැ” පැවසිය යුතු යැයි හැඟෙන ඇලිසන් සහ කාලෝස් තම දරුවන් තිදෙනාට “ඔව් දිනයක්” ලබා දීමට තීරණය කරයි, එම කාලය තුළ දරුවන්ට නීති සැකසීමට පැය 24ක් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *