ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Yaanai (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිනිසෙකුගේ පුතෙකුගේ මරණයට වගකිව යුතු පවුලක් වගකිව යුතුය. පවුලේ බාල පුත් රවී තම පවුල රැක ගැනීමේ වගකීම භාරගෙන අවසානයේ ගැහැනියකට පෙම් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *