ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wolf (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රෝමය විසින් වසංගතයකට එවන ලද පණිවිඩකරුවන් හතර දෙනෙකු අතුරුදහන් වූ විට, ඔවුන් සොයා ගෙන ඒම සඳහා ඔවුන්ගේ හොඳම දස දෙනා හැඩ්‍රියන්ගේ බිත්තිය හරහා යැවීම හැර වෙනත් විකල්පයක් රෝමයට නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *