ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Without Remorse (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහුගේ ගැබිනි බිරිඳගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය පතා, ප්‍රභූ නාවික හමුදා සීල් සංවිධානයක් එක්සත් ජනපදය හා රුසියාව සම්පූර්ණ යුද්ධයක ගිල්වා ගැනීමට තර්ජනය කරන රහසිගත කුමන්ත්‍රණයක් අනාවරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *