ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Vivo (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහුගේ හිමිකරුගේ අවසාන ආශාව ඉටු කිරීම සඳහා, සුරතල් කිංකජූ වන Vivo, ඔහු නව මිතුරන් ඇති කර ගන්නා අතර ජීවිතයට නව අරුතක් සොයා ගන්නා සංගීත වික්‍රමයකට පිවිසෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *