ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Venom: Let There Be Carnage (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

එඩී බ්‍රොක් තවමත් හැඩය වෙනස් කරන පිටසක්වල විෂ සමඟ සහජීවනයට අරගල කරමින් සිටී. ව්‍යාකූල අනුක්‍රමික මිනීමරු ක්ලීටස් කසාඩි ද පිටසක්වල සහජීවනයක සත්කාරකයකු බවට පත් වූ විට, ඔහුගේ ත්‍රස්තවාදී පාලනය නැවැත්වීමට බ්‍රොක් සහ වෙනොම් ඔවුන්ගේ වෙනස්කම් පසෙකට දැමිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *