ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Vacation Friends (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මාකස් සහ එමිලි නිවාඩුවට නව මිතුරන් මුණගැසෙන විට බාධාවකින් තොරව අසාමාන්‍ය සතියක් භුක්ති විඳින නමුත්, රොන් සහ කයිලා ඔවුන්ගේ විවාහ මංගල්‍යයට අනාරාධිතව පෙනී සිටින විට ඔවුන් භීතියට පත් වෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published.