ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Two (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නාඳුනන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු තම උදරය එකට මසා ඇති බව දැකීමෙන් අවදි වන අතර ඔවුන්ගේ බිහිසුණු පීඩාව පිටුපස සිටින්නේ කවුරුන්දැයි දැනගත් විට ඔවුන් තවත් කම්පනයට පත් වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *