ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Toma (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ගායක Toma Zdravkovic ගේ ජීවිතය, ඔහුගේ සංගීතය සඳහා ඔහුගේ බොහීමියානු ජීවන රටාව තරම්ම ප්රසිද්ධය. Zdravkovic සර්බියාවේ Leskovac නගරයේ නිහතමානී ආරම්භයේ සිට ජාතික කීර්තිය හා වාසනාව දක්වා ඉහළ ගියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *