ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Thunder Force (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට සුපිරි බලයක් ලබා දෙන සූත්‍රයක් නිර්මාණය කළ විට ළමා කාලයේ හොඳම මිතුරන් දෙදෙනෙකු අපරාධ-සටන් කළ නොහැකි සුපිරි වීර යුගලයක් ලෙස නැවත එක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *