ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Things Heard & Seen (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තම ස්වාමිපුරුෂයා සමඟ කුඩා නගරයකට ගිය පසු, තරුණ කලාකරුවෙකු ඔවුන්ගේ නිවසේ අඳුරු රහස් කිහිපයක් ඇති බවට සැක කිරීමට පටන් ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *