ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

There’s Someone Inside Your House (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

හවායි හි ඇගේ ආච්චි සමඟ ජීවත් වීමට ගිය පසු, යෞවනියකට ඇගේ පාසලේ සෙසු සිසුන් ඝාතනය කිරීමෙන් පසු ඇගේ අතීතයට මුහුණ දිය යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *