ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Worst Person in the World (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තරුණියක් ඇගේ ආදර ජීවිතයේ කැළඹිලි සහිත ජලය හරහා ගමන් කරන විට අවිනිශ්චිතතාවයට එරෙහිව සටන් කරන අතර ඇගේ වෘත්තීය මාවත සොයා ගැනීමට අරගල කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *