ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Woman in the Window (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇගෝරාෆෝබික් වෛද්‍ය ඇනා ෆොක්ස්, රසල් පවුල ගැන අවධානයෙන් සිටින අතරේ ඇය නොකළ යුතු දෙයකට සාක්ෂි දරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *