ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Wasteland (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සමාජයේ සෙසු අයගෙන් හුදකලා වී ජීවත් වන පවුලකට බිහිසුණු මෘගයෙකු ඔවුන් වෙත ළඟා වී පවුල එකට බැඳ තබන බැඳීම් පරීක්ෂා කරන විට ඔවුන්ගේ සන්සුන් භාවය කැළඹේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *