ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Trip (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

එකිනෙකා ඝාතනය කිරීමෙන් තම විවාහය අවසන් කිරීමට උනන්දු වන අතර, ස්වාමිපුරුෂයා සහ භාර්යාව දුරස්ථ කුටියකට යයි — නමුත් ඉක්මනින්ම ඔවුන් ඊටත් වඩා විශාල තර්ජනයකට මුහුණ දී සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *