ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Tomorrow War (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

2051 වසරේ සිට කාල සංචාරකයින් පිරිසක් හදිසි පණිවිඩයක් ලබා දීමට පැමිණෙන විට ලෝකය මවිතයට පත් වේ: අනාගතයේ තිස් වසරකින් මානව වර්ගයා මාරාන්තික පිටසක්වල විශේෂයකට එරෙහිව ගෝලීය යුද්ධයකින් පරාජයට පත්වෙමින් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *