ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Suicide Squad (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රජය විසින් ලෝකයේ භයානකම අධීක්ෂකයින් — Bloodsport, Peacemaker, King Shark, Harley Quinn සහ වෙනත් අය — දුරස්ථ, සතුරන්ගෙන් පිරුණු Corto Maltese දූපතට යවයි. අධි තාක්‍ෂණික ආයුධවලින් සන්නද්ධව, ඔවුන් සෙවුම් සහ විනාශ කිරීමේ මෙහෙයුමක් සඳහා භයානක වනාන්තරය හරහා ගමන් කරන අතර, ඔවුන්ව හැසිරවීමට කර්නල් රික් ධජය පමණක් බිම තබා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *