ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Sadness (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සාමකාමී පුරවැසියන් දුක්ඛිත, ලේ පිපාසිත උන්මන්තකයින් බවට පරිවර්තනය කරන වෛරස් වසංගතයකට තායිවානය ගොදුරු වන විට, තරුණ යුවළක් ඔවුන් ද ආසාදනය වීමට පෙර නැවත එක්වීමට සටන් කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *