ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Misfits (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිස්ෆිට්ස් නම් කණ්ඩායමක් තමන් නූතන රොබින් හුඩ්ස් යැයි විශ්වාස කරති. ඔවුන් ජාත්‍යන්තර සොරෙකු බඳවා ගන්නේ බන්ධනාගාරයක් යට සඟවා තිබූ රන් කැබලි තොගයක් සොරකම් කිරීමට ඔවුන්ට උපකාර කිරීම සඳහා ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *