ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Little Things (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අනුක්‍රමික ඝාතකයෙක් නැවතත් පහර දෙන විට, වසර ගණනාවකට පෙර මෙම නඩුවේ වැඩ කළ හිටපු රහස් පරීක්ෂකයෙකු නවකයෙකු සමඟ එකතු වේ. නමුත් සැකකරුවෙකුට එරෙහිව යමක් සොයා ගැනීමට පෙර, FBI සම්බන්ධ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *