ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Ice Road(2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කඩා වැටුණු උතුරු දියමන්ති පතලක සිරවූ මිනිසුන්ට ඉතිරිව ඇත්තේ පැය කිහිපයක් පමණි. නාඳුනන තර්ජනයක් සමඟ කටයුතු කරන අතරම ඔවුන් බේරා ගැනීම සඳහා කණ්ඩායමකට ද්‍රෝහී දියවන අයිස් මත ධාවනය කිරීමට සිදුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *