ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Humans (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Erik Blake ඔහුගේ Pennsylvania පවුලේ පරම්පරා තුනක් පහළ මෑන්හැටන් හි ඔහුගේ දියණියගේ මහල් නිවාසයේ ස්තුති දීම සැමරීම සඳහා රැස් කරයි. අඳුර වැටෙන විට සහ රාත්‍රියේදී බියජනක දේවල් ගැටෙන විට, කණ්ඩායමේ ගැඹුරුම බිය නිරුවත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *