ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Guilty (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කරදරකාරී පොලිස් රහස් පරීක්ෂකයෙකු 911 ක්‍රියාකරුගේ රාජකාරියට පහත හෙලනු ලබන අතර, හෙළිදරව් කිරීම් සහ ගණන් බැලීම් සිදු වූ දිනක දුක්ඛිත ඇමතුම්කරුවෙකු බේරා ගැනීමට පොරකයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *