චිත්‍රපටි

The Good Boss 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තම සමාගමට විශිෂ්ටත්වය සඳහා සම්මානයක් ලබා දිය හැකි කමිටුවක සංචාරයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින කාර්මික පරිමාණ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක හිමිකරු තම සේවකයින්ගෙන් ඇති ගැටළු විසඳීමට උත්සාහ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *