ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The God Committee (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඉන්ද්‍රිය බද්ධ කිරීමේ කමිටුවකට පැයක කාලයක් ඇත, රෝගීන් තිදෙනාගෙන් ජීවිතාරක්ෂක හදවතක් ලැබිය යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීමට. වසර හතකට පසු, කමිටු සාමාජිකයින් එම දෛවෝපගත තීරණයේ ප්‍රතිවිපාක සමඟ පොරබදති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *