ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Contractor 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කැමැත්තෙන් තොරව හමුදාවෙන් ඉවත් කරන ලද, විශේෂ බලකායේ සැරයන්වරයෙකු පුද්ගලික භූගත හමුදා බලකායක් සමඟ ගිවිසුමක් ලබා ගනී. ඔහුගේ පළමු පැවරුම වැරදී ගිය විට, ප්‍රභූ සොල්දාදුවා දඩයම් කර පලා යමින් සිටින අතර, භයානක කුමන්ත්‍රණයකට හසු වී, නිවසට යාමට සහ තමාව පාවා දුන් අයගේ සැබෑ චේතනාවන් හෙළි කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ජීවත්ව සිටීමට සටන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.