ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Arne Cheyenne Johnson යක්ෂාවේශ වී ඇති බව පවසමින් ඔහුගේ ඉඩම් හිමියාට පිහියෙන් ඇන ඝාතනය කරයි. එඩ් සහ ලොරේන් වොරන් නඩුව විමර්ශනය කර ඔහුගේ නිර්දෝෂී බව ඔප්පු කිරීමට උත්සාහ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *