ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Batman (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ඔහුගේ දෙවන වසරේ, බැට්මෑන් විසින් රිඩ්ලර් ලෙස හැඳින්වෙන අනුක්‍රමික ඝාතකයෙකුට මුහුණ දෙන අතරතුර ඔහුගේම පවුලට සම්බන්ධ වන ගෝතම් නගරයේ දූෂණ අනාවරණය කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *