ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

the batman (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බැට්මෑන් ගෝතම් සිටි පාතාලයට පිවිසෙන්නේ දුක්ඛිත මිනීමරුවෙක් ගුප්ත හෝඩුවාවක් අතහැර ගිය විටය. සාක්ෂි නිවසට සමීප වීමට පටන් ගන්නා විට සහ අපරාධකරුගේ සැලසුම්වල පරිමාණය පැහැදිලි වන විට, ඔහු නව සබඳතා ගොඩනඟා, වැරදිකරුවා හෙළිදරව් කළ යුතු අතර, මහානගරය දිගු කලක් පීඩාවට පත් කර ඇති බලය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සහ දූෂණයට යුක්තිය ඉටු කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *