ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Ted K 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Ted Kaczynski මොන්ටානා කඳුකරයේ ලී කුටියක නිහඬ හුදකලාව ජීවිතයක් ගත කරයි. තාක්‍ෂණය සහ නවීන සමාජය කෙරෙහි ඔහුගේ වැඩෙන අවඥාව ඉක්මනින්ම දේශීය කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවන්ට සහ මාරාන්තික බෝම්බ ප්‍රහාරවලට තුඩු දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.