ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Zone 414 (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කලාප 414 යනු රොබෝවරුන්ගේ නගරය ලෙස හැඳින්වෙන හියුමනොයිඩ් වල භයානක ජනපදයකි. යටත් විජිතයේ නිර්මාතෘ තම අතුරුදහන් වූ දියණිය සොයා ගැනීමට පුද්ගලික පරීක්ෂක ඩේවිඩ් කාර්මයිකල් කුලියට ගනී. ඩේවිඩ් ජේන් සමඟ එක්වෙයි, එහි සෙසු හියුමනොයිඩ් වලට සමාන තාක්‍ෂණයකින් සමන්විත නමුත් මිනිසෙකුගේ සියලු හැඟීම්, හැඟීම් සහ සිහින සමඟ. කෘත්‍රිම මිනිසුන්ගේ නගරය පිටුපස ඇති මූලාරම්භය සහ සැබෑ අරමුණ ප්‍රශ්න […]