ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Zack Snyder’s Justice League (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බෲස් වේන් සහ ඩයනා ප්‍රින්ස් ක්ලාක් කෙන්ට්ගේ මරණයෙන් පසු පෘථිවියේ මෙටාහියුමන්වරුන් එකට ගෙන ඒමට උත්සාහ කරයි. මේ අතර, Darkseid මිනිසුන් යටත් කර ගැනීම සඳහා විශාල හමුදාවක් සමඟ Steppenwolf පෘථිවියට යවයි.