ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wrong Turn (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Wrong Turn යනු Alan B. McElroy විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඇමරිකානු ත්‍රාසජනක චිත්‍රපට මාලාවකි. මාලාව චිත්‍රපට හතකින් සමන්විත වන අතර, හයක් එකම අඛණ්ඩතාව බෙදා ගන්නා අතර එක් නැවත පණගැන්වීමේ චිත්‍රපටයක්.