ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wrath of Man (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

එච් යනු මුදල් රැගෙන යන ට්‍රක් රථ සමාගමක වැඩ කිරීමට පටන් ගන්නා අද්භූත මිනිසෙකි. කොල්ලකරුවන් උදාසීන කිරීම සඳහා පුදුමාකාර නිරවද්‍යතාවයක් සහ දක්ෂතාවයක් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු ප්‍රසිද්ධියට පත් වේ. කෙසේ වෙතත්, එච් ඇත්ත වශයෙන්ම පළිගැනීම සඳහා පිටත් වේ.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wrath of Man (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

එච් යනු මුදල් රැගෙන යන ට්‍රක් රථ සමාගමක වැඩ කිරීමට පටන් ගන්නා අද්භූත මිනිසෙකි. කොල්ලකරුවන් උදාසීන කිරීම සඳහා පුදුමාකාර නිරවද්‍යතාවයක් සහ දක්ෂතාවයක් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු ප්‍රසිද්ධියට පත් වේ. කෙසේ වෙතත්, එච් ඇත්ත වශයෙන්ම පළිගැනීම සඳහා පිටත් වේ.