ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wolf (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

රෝමය විසින් වසංගතයකට එවන ලද පණිවිඩකරුවන් හතර දෙනෙකු අතුරුදහන් වූ විට, ඔවුන් සොයා ගෙන ඒම සඳහා ඔවුන්ගේ හොඳම දස දෙනා හැඩ්‍රියන්ගේ බිත්තිය හරහා යැවීම හැර වෙනත් විකල්පයක් රෝමයට නැත.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wolf (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහු මිනිසෙකුගේ සිරුරේ සිරවී සිටින වෘකයෙකු බව විශ්වාස කරමින්, ජේකබ් කනවා, නිදාගන්නවා සහ ජීවත් වන්නේ ඔහුගේ පවුලේ අයව කම්පනයට පත් කරවමිනි. ඔහුව සායනයකට යවන විට, ජාකොබ්ට සහ ඔහුගේ සතෙකුට බැඳුණු සම වයසේ මිතුරන්ට එන්න එන්නම දරුණු සුව කිරීමේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. කෙසේ වෙතත්, ඔහුට අද්භූත වල් බළලා මුණගැසුණු පසු, ඔවුන්ගේ මිත්‍රත්වය ප්‍රතික්ෂේප කළ […]

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wolf (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහු මිනිසෙකුගේ සිරුරේ සිරවී සිටින වෘකයෙකු බව විශ්වාස කරමින්, ජේකබ් කනවා, නිදාගන්නවා සහ ජීවත් වන්නේ ඔහුගේ පවුලේ අයව කම්පනයට පත් කරවමිනි. ඔහුව සායනයකට යවන විට, ජාකොබ්ට සහ ඔහුගේ සතෙකුට බැඳුණු සම වයසේ මිතුරන්ට එන්න එන්නම දරුණු සුව කිරීමේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. කෙසේ වෙතත්, ඔහුට අද්භූත වල් බළලා මුණගැසුණු පසු, ඔවුන්ගේ මිත්‍රත්වය ප්‍රතික්ෂේප කළ […]