ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Without Remorse (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහුගේ ගැබිනි බිරිඳගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය පතා, ප්‍රභූ නාවික හමුදා සීල් සංවිධානයක් එක්සත් ජනපදය හා රුසියාව සම්පූර්ණ යුද්ධයක ගිල්වා ගැනීමට තර්ජනය කරන රහසිගත කුමන්ත්‍රණයක් අනාවරණය කරයි.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Without Remorse (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහුගේ ගැබිනි බිරිඳ ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය පතා, ප්‍රභූ නාවික හමුදා සීල් භටයෙක් එක්සත් ජනපදය හා රුසියාව සම්පූර්ණ යුද්ධයක ගිල්වා ගැනීමට තර්ජනය කරන රහසිගත කුමන්ත්‍රණයක් අනාවරණය කරයි.