ඇනිමේෂන් චිත්‍රපටි

Wish Dragon (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අද්භූත මහලු මිනිසෙකු හමුවීමෙන් පසු, ඩින් ඔහුගේ ළමා මිතුරා වන ලී නා සමඟ නැවත එක්වීමට උත්සාහ කරන්නේ මහලු මිනිසා විසින් ඔහුට ලබා දුන් තේ පෝච්චියෙන් මතුවන පැතුම් ඉටු කරන මකරෙකුගේ උපකාරයෙනි.