ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wheel of Fortune and Fantasy (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කාන්තාවන් තිදෙනෙකු විවිධ තත්වයන් තුළ නවීන සබඳතාවල ගැටළු සමඟ කටයුතු කරයි. තරුණියකගේ මිතුරියක් ඇගේ හිටපු පෙම්වතිය සමඟ ආදරයෙන් බැඳෙන අතර, කටුක ශිෂ්‍යයෙක් තම පෙම්වතාගෙන් තම මහාචාර්යවරයා කොටු කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී. අන්තිමට අවුරුදු 20කට පස්සේ පරණ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ආයෙත් මුණගැහෙනවා.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wheel of Fortune and Fantasy (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කාන්තාවන් තිදෙනෙකු විවිධ තත්වයන් තුළ නවීන සබඳතාවල ගැටළු සමඟ කටයුතු කරයි. තරුණියකගේ මිතුරියක් ඇගේ හිටපු පෙම්වතිය සමඟ ආදරයෙන් බැඳෙන අතර, කටුක ශිෂ්‍යයෙක් තම පෙම්වතාගෙන් තම මහාචාර්යවරයා කොටු කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී. අන්තිමට පරණ යාළුවෝ දෙන්නෙක් අවුරුදු 20කට පස්සේ ආයෙත් මුණගැහෙනවා.