ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මිනිසෙකු සටන් කිරීමට ඇති දැඩි ආශාව ඔහුගේ රහස් බෙලහීනත්වය විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ. ඔහු දැඩි කාන්තා සටන්කාමියෙකු සමඟ මාර්ග තරණය කරන විට, ඔහු කළු සහ නිල් පැහැයෙන් පහර දෙන නමුත් ඔහු ආදරයෙන් බැඳේ.