චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Top Gun: Maverick (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Pete “Maverick” Mitchell නාවික හමුදාවේ ඉහළම ගුවන් නියමුවෙකු ලෙස වසර ගණනාවක සේවයෙන් පසුව ලියුම් කවරය තල්ලු කරයි. අවසාන පරිත්‍යාගය ඉල්ලා සිටින භයානක මෙහෙයුමක් සඳහා නව උපාධිධාරී කණ්ඩායමක් පුහුණු කරන අතරතුර ඔහු ඉක්මනින් අතීතයට මුහුණ දිය යුතුය.

චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Top Gun: Maverick (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Pete “Maverick” Mitchell නාවික හමුදාවේ ඉහළම ගුවන් නියමුවෙකු ලෙස වසර ගණනාවක සේවයෙන් පසුව ලියුම් කවරය තල්ලු කරයි. අවසාන පරිත්‍යාගය ඉල්ලා සිටින භයානක මෙහෙයුමක් සඳහා නව උපාධිධාරී කණ්ඩායමක් පුහුණු කරන අතරතුර ඔහු ඉක්මනින් අතීතයට මුහුණ දිය යුතුය.