ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Parallel Mothers (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔවුන් දෙදෙනාම දරු ප්‍රසූතියට යන රෝහල් කාමරයකදී තනිකඩ කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් මුණගැසෙනවා. එක් අයෙක් මැදි වියේ පසුවන අතර ඒ ගැන පසුතැවෙන්නේ නැත, අනෙකා නව යොවුන් වියේ සහ බියෙන් පසුවෙති. ඔවුන් දෙදෙනා මාතෘත්වයට මුහුණ දෙන විට කාන්තාවන් දෙදෙනා එකිනෙකා සමඟ ශක්තිමත් බැඳීමක් ඇති කර ගනී.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Parallel Mothers (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔවුන් දෙදෙනාම දරු ප්‍රසූතියට යන රෝහල් කාමරයකදී තනිකඩ කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් මුණගැසෙනවා. එක් අයෙක් මැදි වියේ පසුවන අතර ඒ ගැන පසුතැවෙන්නේ නැත, අනෙකා නව යොවුන් වියේ සහ බියෙන් පසුවෙති. ඔවුන් දෙදෙනා මාතෘත්වයට මුහුණ දෙන විට කාන්තාවන් දෙදෙනා එකිනෙකා සමඟ ශක්තිමත් බැඳීමක් ඇති කර ගනී.