ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Nobody (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

හච් මැන්සෙල් එක් රාත්‍රියක ඔහුගේ තදාසන්න නිවසට සොරුන් දෙදෙනෙකු කඩා වැදුණු විට තමාව හෝ ඔහුගේ පවුල ආරක්ෂා කර ගැනීමට අසමත් වේ. මෙම සිද්ධියේ ප්‍රතිඵලය ඉක්මනින්ම ඔහුගේ දිගුකාලීන කෝපයට ගැලපේ. මුෂ්ටි පහරවල්, වෙඩි තැබීම් සහ කෙඳිරිගාන ටයර් ප්‍රවාහයක් තුළ, Hutch දැන් තම බිරිඳ සහ පුතා භයානක විරුද්ධවාදියෙකුගෙන් ගලවා ගත යුතුය – සහ ඔහුව කිසිදා අවතක්සේරු නොකරන […]

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Nobody (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

හච් මැන්සෙල් එක් රාත්‍රියක ඔහුගේ තදාසන්න නිවසට සොරුන් දෙදෙනෙකු කඩා වැදුණු විට තමාව හෝ ඔහුගේ පවුල ආරක්ෂා කර ගැනීමට අසමත් වේ. මෙම සිද්ධියේ ප්‍රතිඵලය ඉක්මනින්ම ඔහුගේ දිගුකාලීන කෝපයට ගැලපේ. මුෂ්ටි පහරවල්, වෙඩි තැබීම් සහ කෑගසන ටයර් ප්‍රවාහයක් තුළ, Hutch දැන් තම බිරිඳ සහ පුතා භයානක විරුද්ධවාදියෙකුගෙන් බේරා ගත යුතුය – සහ ඔහු නැවත කිසිදා අවතක්සේරු […]