ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Lost Illusions (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තරුණ, පහළ පන්තියේ කවියෙකු වන Lucien de Rubempré, ඔහුගේ පවුලේ මුද්‍රණාලයෙන් පැරීසියට යයි. ඉක්මනින්ම, ඔහු තම සිහින සැබෑ කර ගැනීමට උත්සාහ කරන විට කලා ව්‍යාපාරයේ අඳුරු පැත්ත ඉගෙන ගනී.