ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Long Story Short (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ටෙඩී ඔහුගේ විවාහයෙන් පසු උදෑසන අවදි වන්නේ ඔහු සෑම මිනිත්තු කිහිපයකට වරක් ඔහුගේ ජීවිතයේ ඊළඟ වසරට ඉදිරියට පනින බව සොයා ගැනීමටය. ඔහුගේ අනාගතය ඔහුගේ දෑස් ඉදිරියෙහි දැල්වෙන ආකාරය දෙස බලා, ඔහු ආදරය කරන කාන්තාව නැවත දිනා ගැනීමට යන්නේ නම්, ඔහු සෑම තත්පරයක්ම ගණන් කළ යුතුය.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Long Story Short (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ටෙඩී ඔහුගේ විවාහයෙන් පසු උදෑසන අවදි වන්නේ ඔහු සෑම මිනිත්තු කිහිපයකට වරක් ඔහුගේ ජීවිතයේ ඊළඟ වසරට ඉදිරියට පනින බව සොයා ගැනීමටය. ඔහුගේ අනාගතය ඔහුගේ දෑස් ඉදිරියෙහි දැල්වෙන ආකාරය දෙස බලා, ඔහු ආදරය කරන කාන්තාව නැවත දිනා ගැනීමට යන්නේ නම්, ඔහු සෑම තත්පරයක්ම ගණන් කළ යුතුය.