ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Locked Down 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අගුලු දැමීමක් අවසන් වීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ වෙනම මාර්ගවලට යාමට බලා සිටින, ලන්ඩනයේ අතෘප්තිමත් යුවළක් වන ලින්ඩා සහ පැක්ස්ටන්, ඔවුන්ව පුදුම සහගත ලෙස සමීප කරන වෙළඳසැලක ඉහළ අවදානම් කොල්ලකෑමට උත්සාහ කරති.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Locked Down (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අගුලු දැමීමක් අවසන් වීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ වෙනම මාර්ගවලට යාමට බලා සිටින, ලන්ඩනයේ අතෘප්තිමත් යුවළක් වන ලින්ඩා සහ පැක්ස්ටන්, ඔවුන්ව පුදුම සහගත ලෙස සමීප කරන වෙළඳසැලක ඉහළ අවදානම් කොල්ලකෑමට උත්සාහ කරති.