ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Last Man Down (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මාරාන්තික වසංගතයක් පෘථිවිය විනාශ කරන විට, හිටපු විශේෂ බලකායේ සොල්දාදුවෙකු තුවාල වූ කාන්තාවක් වසර ගණනාවකට පෙර තම බිරිඳ මරා දැමූ පිස්සු අණ දෙන නිලධාරියෙකුගෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Last Man Down (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මාරාන්තික වසංගතයක් පෘථිවිය විනාශ කරන විට, හිටපු විශේෂ බලකායේ සොල්දාදුවෙකු තුවාල වූ කාන්තාවක් වසර ගණනාවකට පෙර තම බිරිඳ මරා දැමූ පිස්සු අණ දෙන නිලධාරියෙකුගෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය.