ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Tadap (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඉෂානාට අලුතින් ආපු රමීසාව මුණගැහෙනවා. ඔවුන්ගේ උද්යෝගිමත් ප්‍රේම සම්බන්ධයක් ඇති වන විට, ඉෂානා ඇය සමඟ උමතු ලෙස ආදරය කරයි, නමුත් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට හෙළි කිරීමට කාලය පැමිණි විට දේවල් වෙනස් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *